புது வரவு :
Home » , , , , , » Chozhar marabinil Arulmozhivarman Maveeran Song Lyrics | Ponniyin selvan (Kaviri Mainthan) | Madhumathi

Chozhar marabinil Arulmozhivarman Maveeran Song Lyrics | Ponniyin selvan (Kaviri Mainthan) | Madhumathi

வணக்கம் தோழர்களே! காவிரி மைந்தன் அருள்மொழிவர்மன் ராஜராஜ சோழனின் புகழ் பாடும் வகையில் நான் இயற்றிய  ''சோழர் மரபினில் அருள்மொழி வர்மன் மாவீரன்'' எனும் பாடல் Trend Music தமிழ் சேனலில் வெளியாகி உள்ளது.. இணைப்பைக் கொடுத்திருக்கிறேன்.. காணுங்கள் கேளுங்கள்..

         

cholar marabinil arumozhivarman

                                   

                nghd;dpapd; nry;td;(fhtphp ike;jd;)

              Nrhoh; kugpdpy; mUs;nkhopth;kd; khtPud;


 

Audio On Trend Music 

 

Song Details : 

 

Song - Chozhar Marabinil Arulmozhivarman 

Album - Ponniyin Selvan (Kaviri Maindhan) 

Lyricist – Madhumathi 

SingerPushpavanam Kuppusamy 

Music Composed and arranged by C.K.Ganesh 

Additional Keyboard Work – Clinton (Malasia) 

Tabla - Anumantha Rao 

Veena – Subramanian 

Recording Studio – Pro Sound (Vadapalani) 

Audio Engineer - Vijayakumar 

Production House - Manjeri Creations 

Lyrical video - Fast Forward Editing Studio, Chennai 

 

Also Listen on

 

Gaana 

Amazon Music

JioSaavn

Wynk

Hungama

Apple Music

Spotify:

Resso

 

                    nghd;dpapd; nry;td;(fhtphp ike;jd;)

                                                                             

                                                ghly; - kJkjp 

                                           

              gy;ytp

 

Nrhou; kugpdpy; mUs;nkhoptu;kd; khtPud;

rpq;fs ehl;by; Gypf;nfhb ehl;ba khkd;dd;

nghd;dpapd; nry;td;

nghd;dpapd; nry;td;

nghd;dpapd; nry;td; - ,tNs

nghd;dpapd; nry;td;

 

Nrhou; kugpdpy; mUs;nkhoptu;kd; khtPud;

rpq;fs ehl;bd; Gypf;nfhb ehl;ba khkd;dd;

fhtpupj; jhahy; kPz;Lk; gpwe;j G+ghyd;

jha;jidg; NghNy jQ;iriaf; fhj;j fk;gPud;

nghd;dpapd; nry;td; ,tNd

nghd;dpapd; nry;td;

nghd;dpapd; nry;td;- ,tNs

nghd;dpapd; nry;td;

 

ruzk;-1

 

Re;jur; Nrhod; thdtd; Njtp

<d;W vLj;j nry;td;

Fe;jit Njtpapd; md;ghdtd;

mtshy; tsu;e;j jikad;

je;ijf;Fg; gpwF

Ml;rpapy; mkUk;

tha;g;ig ,oe;j ,isQd;

gdpnuz;L Mz;Lfs; jtkpUe;J

mupaiz Vwpa murd;

Nrho kd;du;fs; Ml;rp Gupe;jjpy;

,tdJ fhyk; nghw;fhyk;;…….MMM

Nrho ehlJ NrhWilj;jJ

vq;F fhzpDk; new;Nfhyk;

jpUtyhq;fhL nrg;NgL nrhy;Yk;

,uh[uh[dpd; uh[hq;fk;

 

ruzk; 2

 

Nruu; ghz;bau; rhSf;fpa kd;diu

Nghupy; ntd;wpl;l R+ud;

Kk;Kbr;Nrhod; gl;lg;ngau;

R+bf;nfhz;l tPud;

nfhy;yj;ijr; rhu;e;j gh];fuutpia

ntd;W te;jjpy; jPud;

fhe;jShu;r; rhiy fykWj;jUspa

uh[uh[ Nrhod;

khyj;jPT fypq;fk; Kjypa ,lq;fis

ntd;wtd; ,tNd

,yq;if murd; Ie;jhk; kfpe;jid

ntd;W te;jJk; ,tNd

Mapuk; Mz;Lfs; Kd;Ng

jQ;irapy; ngupa Nfhapiyf; fl;batd;

nghd;dpapd; nry;td;

nghd;dpapd; nry;td;

 

nghd;dpapd; nry;td;- ,tNd 

nghd;dpapd; nry;td;  ,tNd 

 


Download As PDF
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Search This Blog

Email Subscribers

புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Popular Posts

Google+

Tips Tricks And Tutorials

TNPSC - முக்கிய வினா-விடைகள்

எழுதிய மாத நாவல்கள் சில

 
Support :
Written by Madhumathi Published by www.madhumathi.com