டி.என்.பி.எஸ்.சி - பிரித்தெழுதுக பாகம் 34 - மதுமதி.காம்
புது வரவு :
Home » , , , , , » டி.என்.பி.எஸ்.சி - பிரித்தெழுதுக பாகம் 34

டி.என்.பி.எஸ்.சி - பிரித்தெழுதுக பாகம் 34

Written By Madhu Mathi on Monday, June 25, 2012 | 6/25/2012 08:51:00 PM

                                   பிரித்தெழுதுக


  
          வணக்கம் தோழர்களே..பாகம் 33  ல் உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருளை அறிவது எப்படி எனப் பார்த்தோம்.இப்பகுதியில் வார்த்தையை பிரித்தெழுதுவது எப்படி எனப் பார்ப்போம்.
             நாம் ஆரம்பப்பள்ளியிலேயே பிரித்தெழுதுதல் எப்படி என்பதை கற்றிருப்போம்.ஆனாலும் கூட சில வார்த்தைகளை பிரித்து எழுதுவது என்னமோ சற்று சவாலாகத்தான் இருக்கிறது. அப்படியான சில சொற்களையும் அவற்றை எப்படி பிரித்தெழுதுவது என்பதையும் காண்போம்.


பைந்தளிர்                    - பசுமை + தளிர்
புன்மனத்தார்              - புன்மை + மனத்தார்
மெல்லடி                      - மென்மை + அடி
சிற்றில்                         - சிறுமை + இல்
வெந்தழல்                    - வெம்மை + தழல்
நற்செங்கோல்           - நன்மை + செம்மை + கோல்
தன்னொலி                  - தன்மை + ஒலி
தீந்தமிழ்                         - தீம் + தமிழ்
தீஞ்சுடர்                         - தீமை + சுடர்
பூம்புனல்                       - பூ + புனல்
அந்நலம்                        - அ + நலம்
எந்நாள்                           - எ + நாள்
ஆரிடை                          - ஆ + இடை
முன்னீர்                          - முன் + நீர்
இருகரை                        - இரண்டு + கரை
மூவைந்தாய்                - மூன்று + ஐந்தாய்
கீழ்க்கடல்                      - கிழக்கு + கடல்
கட்புலம்                         - கண் + புலம்
எஞ்ஞான்றும்              - எ + ஞான்றும்
அங்கயற்கண்              - அம் + கயல் + கண்
வாயிற்கெடும்             - வாயால் + கெடும்
நீனிலம்                          - நீள் + நிலம்
தெண்ணீர்                      - தெள் + நீர்
ராப்பகல்                         - இரவு + பகல்
தேவாரம்                        - தே + ஆரம்
முட்டீது                          - முள்+ தீது
வான்மதி                        - வானம் + மதி
பன்னலம்                       - பல + நலம்
சீரடி                                   - சீர் + அடி
சீறடி                                  - சிறுமை + அடி
உண்டினிதிருந்த          - உண்டு + இனிது + இருந்த
மருட்டுரை                      - மருள் + உரை
இன்னரும்பொழில்      - இனிமை + அருமை + பொழில்
மைத்தடங்கண்             - மை + தட + கண்
போதிலார்                        -போது + இல் + ஆர்
வேறல்                              - வெல் + தல்
முன்றில்                          -முன் + இல்
வேப்பங்காய்                  - வேம்பு + காய்
ஆண்டகை                      - ஆண் + தகை
இலங்கருவி                   - இலங்கு + அருவி
சாந்துணை                      - சாகும் + துணை
கடிதீங்கு                           - கடிது + ஈங்கு
வேர்கோட்பலவின்     - வேர் + கோள் + பலவின்
மாயங்கொல்லோ        - மாயம் + கொல் + ஓ
தங்கால்                             - தன் + கால்
கொங்கலர்தார்               - கொங்கு + அலர் + தார்
நட்பாடல்                          - நட்பு + ஆடல்
பாம்பெள்ளெனவே       - பாம்பு + எள் + எனவே
முயற்காதிலை              - முயல் + காது + இலை
செங்காலன்னம்             - செம்மை + கால் + அன்னம்
பதினோராண்டுகள்       - பதின் + ஓர் + ஆண்டுகள்
கேளிர்                                 - கேள் + இர்
உண்ணிகழ்                       - உள் + நிகழ்
தீதொரீஇ                           - தீது + ஓரீஇ
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தோழர்களே..படிப்பவர்களுக்கு பயன்படட்டும்..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                        அன்புடன்இப்பதிவை தரவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள இணைப்பில் செல்லவும்..டி.என்.பி.எஸ்.சி - வீடியோ பதிவுகளைக் காண இங்கே செல்லவும்..
Download As PDF
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

கருத்துரைப் பெட்டியில் இடும் கருத்துகளுக்கு கருதிட்டவரே பொறுப்பாவர்..

Search This Blog

Total Pageviews

Email Subscribers

புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Recent Post

Popular Posts

Google+

Tips Tricks And Tutorials

TNPSC - முக்கிய வினா-விடைகள்

Random Posts

Best Blogger Tips

எழுதிய மாத நாவல்கள் சில

 
Support :
Written by Madhumathi Published by www.madhumathi.com